Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste (Aivotaidot Oy)

Tämä on Aivotaidot Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.09.2019. Viimeisin muutos 24.9.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Aivotaidot Oy
Mäkitorpantie 3 B, 00620 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nina Uusitalo, nina.uusitalo@aivotaidot.fi, 040-3559798

3. Rekisterin nimi

Aivotaidot Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän sopimussuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toimittaa rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän sopiman mukaisesti rekisteröidylle hänen tilaamansa tuote, sisältö, verkkopalvelu tai lasku toimituksesta. Tätä tarkoitusta varten rekisterinpitäjä pyytää rekisteröidyltä seuraavat henkilötiedot: Nimi, sähköpostiosoite ja mahdolliset laskutustiedot.

Henkilötietoja käsitelään myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn kerätään lomakkeella sisällön tai palvelun tilaamisen yhteydessä. Sopimussuhde syntyy, kun rekisteröity luovuttaa tietojaan (nimi, sähköposti, mahdolliset yrityksen laskutustiedot) sisällön tai palvelun toimittamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

  • Perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
  • Tapahtumatiedot
  • Asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot

Tiedot säilytetään kunnes rekisteröity pyytää poistamaan tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Aivotaidot Oy luovuttaa kuitenkin asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työtekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).